Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

kalafior2014
01:41
0111 75d6 390
Reposted fromdatfeel datfeel viatouczucie touczucie
kalafior2014
01:41
7267 2ef1 390
Reposted fromgubert gubert viatouczucie touczucie
kalafior2014
01:34

October 24 2018

kalafior2014
00:46

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe vianiiks niiks
kalafior2014
00:35
6196 2a00
Reposted fromcarol91 carol91 vianiiks niiks

August 06 2018

kalafior2014
19:14
2129 1fd1 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaAmericanlover Americanlover

August 01 2018

kalafior2014
22:29
5344 04fc 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaMilcatopy Milcatopy

July 25 2018

04:19
4481 40f6 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaAmericanlover Americanlover
kalafior2014
04:16
0196 bd39 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahalucine halucine

July 05 2018

kalafior2014
22:07
1760 e6c7 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viaMilcatopy Milcatopy
22:06
kalafior2014
22:05
2840 d215 390
Reposted fromlukster lukster viaAmericanlover Americanlover
kalafior2014
22:04
kalafior2014
22:03

June 06 2018

kalafior2014
21:05
0206 863b 390
Reposted frompampunio pampunio viaMilcatopy Milcatopy

May 18 2018

20:39
3905 08c1 390

splashofocean:

Catch waves not feelings.

Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover
kalafior2014
20:38
1807 4366 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
kalafior2014
20:37
7873 3be6 390
Reposted fromstroschek stroschek viaMilcatopy Milcatopy
kalafior2014
20:36
3159 6059 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaMilcatopy Milcatopy

May 16 2018

kalafior2014
23:23
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl